Skip to content ↓

Šolanje

Letno se na UWC šolah, na katerih se izvaja International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) – program mednarodne mature, izobražuje okrog 9500 dijakov. Program mednarodne mature (MM) je globalno gledano eden najprepoznavnejših pred univerzitetnih programov za dijake stare med 16 in 19 let.    

International Baccalaureate (IB)

IB organizacija (IBO) je bila ustanovljena leta 1968, in tako kot UWC dijake spodbuja k aktivnemu, samostojnemu in izkustvenemu izobraževanju, ki ljudi različnih mnenj združuje.

Dijak si ob prihodu na šolo izbere 6 predmetov, iz katerih bo ob koncu izobraževanja pisal maturo. Predmete si izbira po vzorcu: materni jezik, tuj jezik, naravoslovni predmet, družboslovni predmet, matematika, predmet po izbiri (umetniški, naravoslovni ali družboslovni predmet). Običajno se tri predmete opravlja na standardnem in tri na višjem nivoju (obstaja pa tudi možnost opravljanja štirih predmetov na višjem in dveh na nižjem nivoju, vendar je potrebno za to opraviti dodaten preizkus). Ponujeni predmeti se med šolami nekoliko razlikujejo.

Poleg 6-ih predmetov morajo dijaki opraviti še tri poglavitne dele IB programa.

  1. Extended Essay – maturitetni esej, ki obsega 4000 besed in ga dijak največkrat piše pri enem izmed izbranih učnih predmetov, pri katerem poglobljeno razišče in predstavi izbrano temo. Med pisanjem ima dijak pomoč mentorja.  
  2. Theory of Knowledge (TOK) – predmet dijake spodbuja k razmišljanju o naravi znanja, o pridobivanju in utemeljevanju le-tega. Razumevanje predmeta se oceni z ustno predstavitvijo in esejem, ki obsega 1600 besed.    
  3. Creativity, Activity, Service (CAS) – glej Obšolske dejavnosti.